> Akce > Rok 2014 > Slavnost výročí 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové

Slavnost výročí 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové, zakladatelky kostela

Zpavodajsví České televize

Fotogalerie

Promluva při bohoslužbě

Vyslechli jsme příběh o setkání Ježíše s ženou samaritánkou u Jakubovy studny a následně i o setkání našeho Pána s mnoha lidmi toho města a kraje, které tato žena k Ježíšovi přivedla. Přivedla je poté, co sama zakusila v dialogu s Ježíšem Boží milosrdenství, kdy On, Spasitel, který vidí až do srdce, jí řekl její hříchy a zároveň ukázal cestu, která vede k Duchu a pravdě.
Nabízí se nám po 2 tisíci letech pozoruhodná podobnost tohoto příběhu s tím, který se odehrál zde ve Štípě na panství lukovském před 4OO lety – a je aktuální i dnes a do budoucna. Tehdy šlechtična, mladá a zbožná paní Lukrécie Nekešová před svou smrtí odkázala celý svůj majetek, aby zde byl zbudován
velký chrám k poctě Boží a Panny Marie.
Jako by i nám chtěla ukázat, že bohatství, které shromažďuje člověk zde na zemi, jednou ztratí a nic si z něho ve smrti nevezme, ale stane se pokladem pro věčnost, pokud jej darujeme Bohu a pro dobro bližních. Kult zisku a zbohatnutí se dnes propaguje na každém kroku jako nejvyšší smysl života. Kristus před tím varuje, On sám dává všechno pro nás do poslední kapky krve a tepu srdce ve
smrti na kříži. Můžeme si připomenout i slova velkého arc.Stojana: „Mám jen to, co jsem dal.“ Člověk získává, bohatne dáváním, ztrácením, obětí pro druhé. Kdo dává, dostává. Naopak člověk ztrácí hromaděním a egoismem.
A Bůh přijal tento úmysl zbožné ženy, která si také ve svém životě musela vytrpět nelehký úděl a poznala, jakým zdrojem síly se stává živá víra. Bůh požehnal tomu, co se zde dělo krátce po její smrti. Zatímco Evropa brzy nato byla zachvácena strašlivou 30 letou válkou, zde vznikl poutní chrám jako veliká pevnost Ducha a víry i pro dalekou budoucnost. Tento chrám dodnes přitahuje poutníky a je studnicí ne Jakubovou, ale Kristovou, která je pro nás stále plná té živé vody milostí a darů, které k nám od Boha přicházejí. - Dokazují to i zde nespočetné generace minulých staletí vašich předků, které sem putovaly a stále putují. Existence tohoto chrámu ve Štípě vystavěného zbožnou paní Lukrécií před 4OO lety dokazuje, že Bůh nás i dnes zde slyší, že Maria je nám blízko jako svým milovaným dětem a pomáhá jim dnes a do konce časů.
I my jsme přišli k této studnici Kristově, kterou je tento chrám, i my zde chceme prožít setkání s živým Bohem. I nám chce Kristus pomoci, touží nás obejmout, odpustit nám a obdarovat svou láskou. –
Všimněme si ještě Samaritánky. Byla to hříšnice, která ale uznala své hříchy, poté co jí Ježíš sdělil, a to laskavě a ohleduplně, jaký je stav jejího života a svědomí. A tato žena nakonec ihned spěchala do města a přivedla plno lidí k Ježíšovi a musela to učinit způsobem velmi přesvědčivým, ba neodolatelným, protože mnoho Samařanů tam opravdu přišlo a poznalo Ježíše zblízka a řekli: Ano, slyšeli jsme jeho řeč a víme, že On je Spasitel světa.“ Dá se říci, že tato žena od studny Jákobovy nám předvedla dokonalou evangelizaci, která je i dnes hodná následování a představuje skutečný zázrak obrácení: To, co se nám dnes tak málo daří v našem národě, ona zvládla. Nejprve si ona prožije o samotě s Ježíšem vlastní konverzi – a následně dokáže k němu přivést všechny ostatní z toho města, aby i oni se obrátili a našli smysl svého života, což se stalo.
A dnes vzpomínáme i na další ženu, paní Lukrécii Nekešovou, která s tímto dějem přímo souvisí. I ona se také setkala s Ježíšem v hluboké víře svého srdce a postarala se o to, aby sem k této studnici víry a Ducha ne jednorázově, ale nesčetněkrát za těch 4OO let zástupy poutníků a lidí zblízka i zdaleka přicházely čerpat sílu a pomoc.
Nikdo nespočítá, kolik zde v tomto chrámě za těch 4OO let bylo přijato síly a útěchy, kolik břemen zde bylo sňato a nadlehčeno, kolik slz prolito, kolik hříchů odpuštěno, kolik křtů, sňatků i pohřebních rozloučení vykonáno. A co se týče budoucnosti, kterou neznáme, jedno víme jistě, a budeme prosit Pannu Marii, aby pomohla nám, svým dětem k naplnění života v rodinách a všech lidských vztazích a v každém dobrém počínání, aby tento kraj a tato naše země se rozvíjela „v Duchu a pravdě,“ jak řekl Ježíš.
Ale mezi minulostí a budoucností je přítomnost. Přichází chvíle, ano už je tady, kdy i my všichni, zde a nyní, v Duchu a pravdě společně vyznáme víru, přijmeme Krista a uvědomíme si, že v každém srdci On touží mít svůj živý chrám, že každá rodina má být malou církví a malou svatyňkou života, jak řekl papež Jan Pavel II, z jehož svatořečení se budeme brzy radovat. Pak bude budoucnost nadějná a požehnaná, zatímco bez Boha vše spěje k zániku a úpadku. Kéž jsou i dnes křesťané znamením této naděje a ukazateli jediné a nadčasové cesty k cíli.
Při této bohoslužbě nasloucháme i krásným sborovým zpěvům. Každý dobře
sezpívaný sbor vyjadřuje silné podobenství o tom, jak by mohl vypadat svět,
kdyby se každý člověk stal živým nástrojem skladby, partitury, kde vše zní čistě,
oduševněle a krásně. I evangelium je Boží partitura, Boží skladba, kterou máme my provést, vyladit svá srdce, podřídit své vztahy a vše, co tvoří náš život tomu,
aby místo tvrdých disharmonií zaznělo to, co Bůh zamýšlí a co je dokonalé.
Víme, že dnešní společnost asi těžko rozumí tomu, co zde zaznívá, ale křesťané vědí moc dobře, že J.říká: Kdo můžeš chápat, chápej. Kdo z vás muže chápat, ten ať pochopí ! A my chceme být kvasem evangelia a pokud jím opravdu budeme uvnitř vlastního srdce, pak se zdaří i touha po evangelizaci a proměně i našeho nemocného národa. Chceme začít u sebe. Panno Maria, ujmi se svých dětí a připrav jim cestu na další staletí do budoucnosti. Zůstaň matkou svému lidu a dej, ať my stále zůstáváme tvými dětmi.

Mons. Josef Hrdlička
 

Tisková zpráva

V neděli 23. března 2014 si ve Štípě připomeneme významné výročí. Právě v tento den uplyne 400 let od úmrtí urozené Lukrecie Nekešové, zakladatelky nového poutního kostela Narození Panny Marie ve Štípě. Slavnostní mši svatou, která začne v 10.30 hodin, celebruje biskup Josef Hrdlička. Mši doprovodí Pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedením prof. Lubomíra Mátla. V 15 hodin pak bude mít toto pěvecké těleso samostatný koncert. Při slavnosti si mohou návštěvníci prohlédnout svatební oděv z počátku 17. století a na vlastní oči uvidí, jak mohla být Lukrecie Nekešová a její manžel Albrecht z Valdštejna oblečeni v jejich svatební den. Na slavnosti přislíbili účast také krojovaní z okolních obcí. Součástí akce je výstava věnovaná působení Lukrecie a Albrechta na Východní Moravě. Kostel je v tento den otevřen pro veřejnost až do 18 hodin a k dispozici bude také průvodce.

Významné výročí je nerozlučně spojeno s moravskou šlechtičnou Lukrecií Nekešovou z Landeka, která před svou smrtí zavázala svého manžela Albrechta z Valdštejna zvláštním slibem. Ve Štípě měl nechat vybudovat velký kostel a přenést do něho uctívanou sošku Panny Marie Štípské. Při novém kostele měl na přání své ženy nechat postavit také klášter. Valdštejn přání vyplnil a na stavbu povolal zručné dělníky a stavitele, pravděpodobně až z Itálie. Kostel byl do současné podoby dostavěn až za mnoho desítek let poté, ale díky závěti paní Lukrecie se může Štípa chlubit svatyní v celém širém okolí jedinečnou.

Akce se koná za podpory od statutárního města Zlína – místní části Štípa, Zlínského kraje, ve spolupráci se Spolkem přátel hradu Lukova a občanským sdružením Communitas Auxilium.
 

Podpora

 

 

 

 

Plakát

 

Program

  • 10.30 mše svatá, celebruje biskup Josef Hrdlička, doprovází Pěvecké sdružení moravských učitelů.
  • 15.00 koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů pod vedením prof. Lubomíra Mátla, vstupné dobrovolné.
  • V kostele výstava „Odkaz paní Lukrecie a Albrechta z Valdštejna“ a ukázka dobového svatebního oblečení z počátku 17. století.
  • Kostel otevřen do 18 hodin s možností prohlídky interiéru s průvodcem.

 

© 2006–2021 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál